Resources

教學資源

108刊物以及108課綱教學資源請前往享備課
官網目前僅提供99課綱教學資源

移動裝置可能不支援某些格式,建議使用電腦下載教學資源
【八課版】線上學習單

英文 第一冊

英文 第二冊

英文 第三冊

英文 第四冊

其他

 • 大考試題
 • 類別
 • 年度
 • 刊物專區
 • 年度
 • 刊名
 • 補充資源
 • 關鍵字查詢
 • 冊次
 • 章節
 • 類別
意見回饋