Product

產品總覽

部定科目:餐旅服務

部定科目:飲料與調酒

部定科目:餐旅英文與會話

校訂科目:專題製作

校訂科目:觀光行政與法規

校訂科目:旅遊實務

校訂科目:客房實務

校訂科目:觀光學概要

校訂科目:國際禮儀

校訂科目:旅館實務

校訂科目:食物學

校訂科目:中餐烹調實習

校訂科目:西餐烹調實習

校訂科目:餐飲採購

校訂科目:烘焙

校訂科目:餐飲安全與衛生

校訂科目:餐飲管理